Ordensregler for AARHUS TECH

Som elev på AARHUS TECH har du en række pligter og rettigheder. Overordnet set handler det om, at: - Du skal være studieaktiv og - Der skal være plads til alle på skolen Vi forventer af dig, at du er bekendt med studie- og ordensreglerne, og at du overholder dem.Vi finder det vigtigt at være en skole for alle uanset baggrund - blot de ønsker en erhvervsuddannelse og i øvrigt er studieegnede og studieaktive.

Generelle adfærdsregler

At der skal være plads til alle på skolen indebærer:

 • Gensidig respekt og trygge rammer
 • Overholdelse af fælles adfærdsregler 

Gensidig respekt og trygge rammer

Når så mange er samlet på ét sted, er det nødvendigt, at vi indretter efter et fælles sæt spilleregler. Hos os skal alle kunne udfolde sig i trygge og tillidsvækkende rammer, da det giver et større udbytte af undervisningen for dig og dine klassekammerater. Tilfredse elever og gensidig respekt er vigtigt for os.

Det forudsætter, at du viser respekt for alle på skolen, elever såvel som ansatte. Du taler til dine lærere og klassekammerater i en ordentlig tone, og du optræder ikke forstyrrende eller kommenterer andre elever i undervisningen. Vi tolererer ikke mobning!

Tilsvarende kan du forvente, at andre på skolen optræder respektfuldt over for dig og behandler dig ordentligt.

Sociale medier og andre online fora

Det er ikke tilladt at mobbe eller hænge elever eller personale ud på sociale medier eller andre online fora. Vi ønsker en skole, hvor man ikke gør hinanden fortræd.

Oprydning

Det er nødvendigt, at skolen ser præsentabel ud, så vi alle kan fungere i et ordentligt uddannelsesmiljø. Du har derfor pligt til at rydde op efter dig selv, hvilket vil sige:

I kantinen og på gangarealerne:

 • du hænger din stol op efter brug -hver gang
 • du fjerner service efter brug - der er servicevogne til formålet
 • du smider dit affald i de opstillede affaldssække/-spande
 • bordene stilles på plads, hvis der er flyttet på dem

I klasselokalerne:

 • mad og drikkevarer må ikke forefindes i undervisningslokalerne.Vand (og kun vand) er tilladt.
 • papiraffald mv. anbringesipapirkurven

It-områder:

 • Mad og drikkevarer må ikke forefindes ved IT-områderne.
 • Du logger dig af computeren og rydder alt papir op efter dig, når du er færdig med dit arbejde.

Regler om studieaktivitet, mødepligt, fravær og sygdom

Reglerne er fastsat jf. BEK nr 1010 af 22/09/2014, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, §47. Du kan se bekendtgørelsen i sin helhed på https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164802#Kap6

Du skal være studieaktiv

Udgangspunktet for at du kan tage en erhvervsuddannelse er, at du er studieaktiv. At være studieaktiv betyder, at du deltager aktivt i de aktiviteter, der foregår i forbindelse med din uddannelse. Du skal være studieaktiv for at få SU. Det er skolen, der afgør, om du er studieaktiv. Hvis skolen erklærer dig for studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU er stoppet og fra hvilken måned. I bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser står der: "§49. En uddannelses gennemførelse forudsætter, at eleven deltager i skoleundervisningen, således som det bestemmes af vedkommende skole i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen. " https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170605

Du har mødepligt

Du har mødepligt, og vi forventer, at du overholder mødetiderne præcist. Din tilstedeværelse registreres elektronisk ved hver lektion, og du har intet krav på at blive ført tilstedeværende til undervisningen efter fraværsregistreringen er foretaget for den pågældende lektion.

Alle former for fravær medregnes som fravær, også fravær fra enkelte timer. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session, og ferie uden for skolens ferieplan tæller med i registreringen af fravær.

Hvis du deltager i skoleaktiviteter, der foregår samtidig med anden undervisning, tager skolens ledelse stilling til evt. fraværsjustering.

Du kan løbende se dit registrerede fravær på Elevplan. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod det registrerede fravær. Det er dit ansvar at påvise, hvilke undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Anken forelægges den relevante faglærer, som tager stilling til, hvorvidt der er sket en fejl.

Registrering af årsager til dit fravær

Sygdom eller fravær registreres dagligt på følgende måde:

 1. Du registrerer selv fravær gennem Elevplan eller via SMS inden kl. 8.15. Dette betragtes som godkendt fravær. Det medgår dog i din samlede fraværsopfølgning på lige fod med ikke godkendt fravær.
 2. Fravær der ikke er givet besked om registreres som ikke godkendt. Ferie uden for skolens feriekalender betragtes altid som ikke godkendt fravær.

For sent fremmøde angives i minutter

Du skal ved evt. fravær angive årsag til dit fravær på Elevplan.

Dokumentation for fravær

Det er dit ansvar til enhver tid at kunne dokumentere årsager til fravær. Skolen afgør hvilken dokumentation, der betragtes som fyldestgørende. Du har pligt til at aflevere dokumentation for fravær umiddelbart efter skolen har bedt om dokumentationen. Årsagen til dit fravær er relevant, når skolen skal vurdere, om der skal gribes ind, gives advarsler eller iværksættes sanktioner som følge af fravær.

Lægeerklæring eller anden dokumentation: Det er dit ansvar at fremskaffe dokumentation for sygdom, behandlingsforløb o. lign.  Eventuelle omkostninger påhviler dig.

Fraværsopfølgning

Alt fravær vurderes at have negativ indflydelse på udbyttet af uddannelsen. Vi følger løbende op på, om du er til stede i undervisningen og følger op på elever med for meget fravær efter nedenstående retningslinjer:
For alle opfølgninger gælder, at kopi af opfølgningsbrev sendes til elevens forældre/værge, hvis eleven er under 18 år


• Første fraværsopfølgning:
Hvis du har mere end 2 dages fravær eller et særligt fraværsmønster (både godkendt og ikke godkendt fravær), vil din hold-/kontaktlærer tage en samtale med dig om årsagen til dit fravær.


• Anden fraværsopfølgning:
Hvis dit fravær forværres, sender vi et brev til dig, hvor du indkaldes til en samtale med din hold-/kontaktlærer og uddannelsesleder. Ved samtalen udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af fraværet.
Hvis du har en uddannelsesaftale, kontaktes virksomheden med henblik på drøftelse af gennemførelse af uddannelse. Hvis du er under 25 år, modtager Ungdommens Uddannelsesvejledning besked om, at skolen vurderer, at du nu er frafaldstruet.


• Tredje fraværsopfølgning:
Hvis du ikke møder op til samtalen, eller ikke overholder den handlingsplan, der er udarbejdet til samtalen, så bliver du udmeldt af uddannelsen.

Fremmøde i enkelte fag

Fravær i enkelte fag kan indebære, at du mister retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår eller at du ikke kan få en standpunktskarakter.

Ved fravær i enkeltfag retter faglærer henvendelse til dig om fraværet.

Du skal vide, at alt fravær vurderes individuelt, og det er vigtigt, at du er åben over for din kontaktlærer og tager hende eller ham med på råd i tilfælde af fravær.

Du skal deltage aktivt i undervisningen

At deltage aktivt i undervisningen er blandt andet:

 • At være velforberedt til timerne
 • At have bøger og andre materialer med til faget
 • At deltage mundtligt i gennemgang af fagets stof
 • At lytte til andres synspunkter
 • At tage notater
 • At være aktiv og opsøgende, når der er gruppearbejde
 • At være opmærksom og interesseret ved virksomhedsbesøg
 • At du ikke spilder undervisningstiden med aktiviteter, der er uvedkommende for undervisningen. Mobiltelefoni og toiletbesøg klares i pauserne.

Hvis du har glemt bøger, kopier mm. er det dit ansvar at skaffe tingene inden timen, fx ved at kopiere fra studiekammerat. Hvis du har haft fravær/været syg, er det også dit ansvar at checke lektier og at sikre dig materialer, som er udleveret, mens du har været syg.

Opgaveafleveringer, interne prøver, årsprøver mv.

Du har pligt til rettidigt at aflevere alle skriftlige opgaver på et niveau, somkvalitativtogkvantitativt følger kravene i de enkelte fag.

Det er dit ansvar, at læreren rettidigt modtager den løste opgave. Faglæreren registrerer løbende din aflevering af skriftlige arbejder.

Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, vil din faglærer meddele det til skolens ledelse, som vil inddrage det i overvejelserne om din studieaktivitet. Hvis du grundet sygdom er ude af stand til at aflevere opgaven, er det dit ansvar at få en aftale med læreren om andet afleveringstidspunkt - den første dag du møder på skolen igen.

Hvis du afleverer en opgave for sent uden aftaler, har du intet krav på evaluering af det afleverede. Læreren modtager opgaven, men kommenterer den ikke. Opgaven anmærkes med "set".

Manglende afleveringer ved karakterafgivninger

Dine undervisere registrerer manglende opgaver på Elevplan, og følger op i forbindelse med afgivelse af standpunktskarakterer.

Du skal herunder være opmærksom på, at hvis du ikke overholder deadline, iværksætter skolen sanktioner. Sanktion vil typisk være stop af SU, da skolen ikke må anvise SU til elever med utilstrækkelig studieaktivitet.

Såfremt opgaver der indgår i eksaminationen til eksamen ikke er afleveret til tiden, kan du ikke indstilles til eksamen.

Du skal deltage i interne prøver, årsprøver, ekskursioner mm.

Interne prøver, årsprøver, ekskursioner/virksomhedsbesøg, fællesarrangementer, idrætsarrangementer, selvstændigt arbejde, mv. er også en del af uddannelsestiden - og som du har pligt til at deltage i.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Hvis du ikke overholder reglerne om mødepligt, aktiv deltagelse i undervisningen og opgaveaflevering kan følgende sanktioner iværksættes:

1) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes den pågældende skoleperiode. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges den følgende skoleperiode, hvis den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste trin.

2) Bortvisning (udskrivning)

Desuden kan følgende sanktioner anvendes:

 • Standsning af SU
 • Nægtelse af oprykning til næste trin

Standsning af SU (statens uddannelsesstøtte)

For at modtage SU skal du være studieaktiv. Hvis skolen konstaterer, at du ikke studieaktiv, dvs. at dit fravær er for stort, at du mangler at aflevere opgaver eller ikke er aktiv i undervisningen, er skolen forpligtet til hurtigst muligt at standse udbetalingen af SU. Dine lærere samarbejder om undervisningen. Hvis de konstaterer, at du ikke er studieaktiv og du efter samtaler med dine lærere eller kontaktlærer ikke har ændret adfærd til at være studieaktiv, så vil Uddannelseschefen standse udbetalingen af SU. Du får øjeblikkelig besked om dette pr. mail/SMS og det noteres i Elevplan.

Nægtelse af oprykning til næste trin

Oprykning til næste trin er betinget af dit tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleperiodens afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen.

Du kan nægtes oprykning til næste trin, hvis:

 • Hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

I vurderingen kan elevens aflevering af skriftlige arbejder og fravær indgå.

Bortvisning

Skolens ledelse kan udelukke en elev fra fortsat undervisning, hvis eleven uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter. En elev kan kun udelukkes fra undervisningen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves er forsøgt.

Plagiat og eksamenssnyd

Afskrift og snyd

Du skal være opmærksom på reglerne for plagiat (afskrift). Afskrift opfattes som snyd på linje med eksamenssnyd. Der er tale om afskrift og snyd, hvis:

 • En anden har skrevet din opgave eller dele af den.
 • Du har skrevet dele af opgaven af efter en kilde, du ikke opgiver. Internettet er også en kilde, der skal opgives med konkret hjemmesideadresse.

Check af afskrift via URKUND

Vær opmærksom på, at skolen jævnligt bruger Urkund, som er et værktøj, der kan afsløre snyd i opgaver ved at sammenligne indsendte opgaver med de mange opgavedatabaser, der er tilgængelige på nettet. Din underviser får tilbagemelding om den 'lånte' procentandel af opgaven - og om den oprindelige kilde, du evt. har lånt afsnit, sætninger og ord fra.

Skolen accepterer ikke snyd. Hvis du har skrevet betydelige dele af en opgave af, vil du blive bedt om at skrive og aflevere en ny opgave, og desuden vil du få en advarsel.I gentagelses-tilfælde medfører snyd med afskrift af opgaver bortvisning fra skolen.Skolens ledelse træffer den endelige afgørelse efter indberetning og samråd med underviser og en evt. censor.

Du kan i øvrigt finde eksamensreglementet for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH her: /media/388522/eksamensreglement_-_eud_aarhus_tech1.pdf

Konsekvenser af afskrift og snyd til eksamen

Til eksamen betragtes afskrift som snyd, du vil blive bortvist og kan således ikke få din eksamenjf. eksamensbekendtgørelsen:

§ 20.Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2.Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.

Stk. 3.En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. § 6, stk. 3 og 4, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen.

Stk. 5.En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp.

Værnemidler og forsikring

Sikkerhedsfodtøj og andre værnemidler kræves i værksteder på AARHUS TECH. Lærernes anvisninger skal følges.

Forsikring

Kommer du ud for en ulykke på skolen, gælder følgende:

 • Hvis ulykken sker i forbindelse med praktiske øvelser i et værksted, edb-, fysik- eller kemilokale, er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring
 • Hvis ulykken sker i teoriundervisning, idræt/bevægelse eller friperioder (frikvarter og mellemtimer), er du kun dækket af egen personlig ulykkesforsikring, hvis du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, dækkes du af familiens ulykkesforsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af en ulykkesforsikring
 • I tilfælde af tyveri fra aflåste skabe og lignende har skolen intet ansvar. Tyveriet skal anmeldes til Politiet
 • I evt. praktikperioder er du sikret ved lov om arbejdsskadeforsikring

 

It-udstyr

For at skolens udstyr kan fungere i hverdagen, har du pligt til at behandle skolens IT-udstyr med omhu.

På AARHUS TECH ønsker vi at fremme brugen af IT i undervisningen. Hovedparten af vore elever medbringer en bærbar computer.

Brug af computer som arbejdsredskab har til hensigt at støtte dig i din indlæring, derfor skal du respektere individuelle krav fra underviserne, om fx at slukke computeren eller sænke låget på denne. Det forventes i øvrigt, at al pc-aktivitet, der ikke vedrører undervisningen, afsluttes, ved timens start.

Ved gentagne overtrædelser kan der gives mundtlig og skriftlig advarsel. I meget grove tilfælde kan man bortvises øjeblikkeligt fra skolen.

Mobiltelefoner

Mobiltelefonen må kun bruges i undervisningen efter aftale med din lærer.

Overtrædes reglen kan det medføre udelukkelse fra lektionen med fraværsregistrering for begge lektioner.

Sanktioner ved manglende respektfuld adfærd

Hvis skolen skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Tæller som fravær.
 • Bortvisning

Grov og aggressiv opførsel, trusler af enhver art rettet mod elever eller personale, medfører enten midlertidig hjemsendelse, eller hvor der er tale om alvorlige trusler, herunder trusler om vold, omgående bortvisning og udmeldelse af skolen. I særlige tilfælde foretages en vurdering af, om sagen har en sådan karakter, at der skal foretages politianmeldelse.

Rygning, alkohol, euforiserende stoffer mv.

Der må kun ryges på skolens rygeområder. Disse er markeret med fodspor, hvor det er muligt samt med gul indramning, og alle har fået nye askebægre og affaldsspande, så de er nemme at genkende.

Vær opmærksom på skolens rygepolitik som siger, at efterleves dette ikke vil overtrædelse medføre advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning.

Alkohol og rusmidler

Det er strengt forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person/personer indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens områder.

Hvis det konstateres, at en elev overtræder skolens regler vedrørende indtagelse af alkoholiske drikke og øvrige rusmidler, kan det medføre bortvisning fra skolen.

Som et led i opklaringen kan eleven blive bedt om at lade sig teste for rusmidler.

Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.

Klagemuligheder

Der kan klages over skolens iværksættelse af ovennævnte sanktioner.

Klagen skal være indgivet til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til Undervisningsministeriet sammen med skolens bemærkninger. Før klagen sendes til ministeriet har eleven 1 uge til at fremsende sine bemærkninger til skolens svar på klagen. Eventuelle bemærkninger sendes til skolen.

Du kan i øvrigt se skolens generelle klagevejledning her: /media/491221/klagevejledning_31.10.2014.pdf

Evaluering - en bedre uddannelse til dig

På AARHUS TECH arbejder vi systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling - som en vigtig del af skolens kultur. Vi har med andre ord en evalueringskultur. Det betyder, at vi løbende vurderer din indsats i forbindelse med undervisningen samtidig med, at du vurderer undervisningen og skolen. Det er altså en gensidig evaluering, der skal være med til at sikre, at du får en god hverdag på skolen og dermed den bedste uddannelse. I løbet af skoleåret evalueres eleven, undervisningen og læringsmiljøet.

Dine lærere evaluerer dig

Du har krav på at få en løbende bedømmelse af din indsats. Du vurderes på din faglige dygtighed samt personlige kvalifikationer. Vurderingen udtrykkes i en konkret karakter og kan følges op af en uddybende samtale med din faglærer eller kontaktlærer.

Du evaluerer dig selv

Ved at evaluere din egen indsats kan du bedre finde ud af, hvordan du kan udvikle dig - såvel fagligt som personligt.

Evaluering af undervisningen

 • Du evaluerer undervisningen: Før undervisningen evalueres er det vigtigt, at klassens elever og lærere diskuterer, hvad god undervisning er i de enkelte fag. Der vil nødvendigvis ikke være sammenfaldende opfattelse heraf, men diskussionen kan skabe gensidig forståelse.
 • Lærerne bruger din/klassens evaluering af undervisningen til at evaluere deres under-visning.

Evaluering af læringsmiljøet

 • Du evaluerer det sociale og faglige miljø i klassen: Målet med denne evaluering er at fremme samarbejdet og den gensidige respekt for hinanden og skabe et miljø, hvor både lærere og elever trives.
 • Dine lærere evaluerer det sociale og faglige miljø i klassen

 

Værd at vide - praktisk info

Adresseændring

Skolens register bliver automatisk opdateret af Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at meddele, hvis du flytter.Men hvis du ændrer telefonnummer, bedes du straks ændre det i Elevplan.

Befordringsgodtgørelse

Har du brug for at køre i bus til og fra skole, kan du få rabat på buskort. Du skal selv skrive din ansøgning www.uddannelseskort.dk, hvor du først skal oprette dig som bruger.

Parkering

Du må kun parkere på de markerede parkeringspladser.

Brand/evakuering

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok