Print  

Klager over eksamen

En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved ek-samen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Ved skriftlige eksamener er klagefristen 14 dage fra den dato som fremgår som sidste offentliggørelses dato i eksamenskalenderen. Karakter offentlig gøres dog så snart skolen modtager dem fra censor i henhold til § 33 i eksamensbekendtgørelsen. Første klageinstans er altid skolen. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

Klagen indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændig-heder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende af-gørelse.

Begrundelsen kan vedrøre:

Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål, eksamensforløbet og bedømmelsen.

Hvis opgaverne er stillet af ministeriet, videresender skolen straks klager, der vedrører eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål til ministeriets afgørelse, eventuelt ledsaget af skolens udtalelse.

I de tilfælde hvor klagen ikke vedrører opgaver stillet af ministeriet fore-lægger skolen klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse. Så snart skolen har modtaget svar fra eksaminator og censor(er) forelægger skolen udtalelserne for klageren, der gives lejlig-hed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist.

Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

Ny bedømmelse (ombedømmelse), tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller klagen ikke tages til følge.

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt til klageren. Skolen orienterer ek-saminator og censor om afgørelsen. Kontakt din Uddannelseschef, hvis du ønsker yderligere informationer.

Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.

Klagen sendes til:

AARHUS TECH – Unge

Att. Chef for kvalitet og udvikling Pernille Ekhorst Iversen

Halmstadgade 6

Box 3322

8200 Aarhus N

Mailadresse: pei@aarhustech.dk

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok