Print  

FAKTA OM TEKNISK GYMNASIUM

Klager over eksamen (HTX)

En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Ved skriftlige eksamener er klagefristen 14 dage fra den dato som fremgår som sidste offentliggørelses dato i eksamenskalenderen. Karakter offentlig gøres dog så snart skolen modtager dem fra censor i henhold til § 33 i eksamensbekendtgørelsen. Første klageinstans er altid skolen. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.

Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre:

Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål, eksamensforløbet og bedømmelsen.

Hvis opgaverne er stillet af ministeriet, videresender skolen straks klager, der vedrører eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål til ministeriets afgørelse, eventuelt ledsaget af skolens udtalelse.

I de tilfælde hvor klagen ikke vedrører opgaver stillet af ministeriet forelægger skolen klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse.  Så snart skolen har modtaget svar fra eksaminator og censor(er) forelægger skolen udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist.

Skolens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

Ny bedømmelse (ombedømmelse), tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve) eller klagen ikke tages til følge.

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt til klageren. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen. Kontakt din studierektor, hvis du ønsker yderligere informationer.

Hvis klagen medfører en ny karakter er denne gældende, såvel når den er større eller lavere end den oprindelige karakter, som der blev klaget over.

Klagen sendes til:

AARHUS TECH - Teknisk Gymnasium

Att. Chef kvalitet og udvikling Pernille Ekhorst Iversen

Halmstadgade 6
Box 3322
8200 Aarhus N

Mailadresse: pei@aarhustech.dk

 

Klager over eksamen 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok