Print  

FAKTA OM TEKNISK GYMNASIUM

Skriftlige prøver

Mødetid:

Du skal mødemindst 30 minutter før prøvens begyndelse.

Hjælpemidler

Matematik, biologi og fysik

Ved prøven har eleven mulighed for at benytte alle hjælpemidler samt it-værktøjer.

Kemi

De første 30 min. bruger eleverne på at bearbejde det udleverede bilagsmateriale. Eleverne må gerne arbejde i grupper. Efter 10 min. pause (tid til at gøre klar til den skriftlige prøve) får eleverne udleveret den skriftlige opgave som løses individuel.

Dansk og engelsk A

Ved prøven må alle typer ordbøger og informationsteknologiske hjælpemidler benyttes. Prøverne afvikles med aflevering på Netprøver.dk.

Engelsk B

Den 1. time ingen faglige hjælpemidler
De sidste 4 timer må alle hjælpemidler bruges.

Eksamensopgaver

Du skal kontrollere at du har modtaget det opgavesæt, der svarer til det fag og det niveau, du skal til prøve i.

Ophold i eksamenslokalet

Ønsker du at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse og under ledsagelse af en af de tilsynsførende.

Mobiltelefoner slukkes og afleveres under prøven. Der må ikke benyttes spil og lign. Der må kun afspilles musik i forbindelse med prøver hvor alle hjælpemidler er tilladt, musikken må ikke kunne høres af andre i lokalet. Vagternes anvisninger skal følges. 

Aflevering

Besvarelser skal indeholde fag, dato, navn, cpr.nr. sidenummer og -antal på alle ark.  (Ved standpunktsprøver skal du desuden angive faglærerens navn på arkene). Afleveres blank besvarelse gælder førnævnte også.

Opgavebesvarelsen skal efter prøvetidens udløb foreligge på papir med eksaminandens underskrift. Kun besvarelse der forefindes på papir bedømmes. Eksaminanden skal påbegynde udprintning så betids under de givne omstændigheder at afleveringsfristen kan overholdes.

Flere eksamener afleveres på Netprøver.dk og skal ikke printes og afleveres på papir - mere info om Netprøver finder du her https://www.netproever.dk/

Eksaminanden underskriver hvert ark, kontrollerer sidenummerering og hvor mange ark besvarelsen består af.

Opgaveskabelon

Skolen har udfærdiget særlig opgaveskabelon, som SKAL anvendes ved aflevering af besvarelser ved skriftlige prøver. Før prøven bedes du hente opgaveskabelon på It's Learning, så du har den på din PC i forvejen.  (Skabelon findes her)

Papir

Skolen udleverer papir, der anvendes både til evt. kladde og til renskrift. Du behøver ikke skrive kladde først, da kladde normalt IKKE afleveres. Ønsker du kladden eller dele heraf bedømt, skal du sikre dig, at de ovenfor nævnte oplysninger er anført på arkene. Desuden skal det fremgå meget tydeligt hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Du har ikke krav på at få evt. kladde bedømt. Besvarelser, der afleveres i håndskrift, skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen. I bl.a. dansk og engelsk A skal besvarelsen være elektronisk (skrevet på PC).

Du må gerne aflevere din besvarelse og forlade lokalet, når du er færdig. Du må dog ikke forlade lokalet den sidste halve time før prøvens afslutning. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, rækker du fingeren i vejret, hvorefter en af de tilsynsførende afhenter din besvarelse. Du må under ingen omstændigheder  rejse dig for at aflevere din besvarelse, endsige forlade prøven uden at have afleveret din besvarelse.

Hvis du afleverer din besvarelse før prøven er slut, må du ikke tage PC, eventuel kladde og eksamensopgave med dig.

Generelt

Er der noget, du er i tvivl om, bedes du tilkalde en af de tilsynsførende. Tilkaldelse foregår ved håndsoprækning.

Anvendelse af it ved skriftlige prøver

Ønsker du at anvende it ved de skriftlige prøver er dette muligt, hvis du opfylder følgende forudsætninger:

  •  du har gennemført forudgående standpunktsprøve eller tilsvarende med benyttelse af pc
  • Du skal selv medbringe et "rent" lagringsmedie (usb-pen eller cd-rom) usb-pen anbefales. Gælder IKKE dansk A og engelsk A
  • Du medbringer forlængerledning på min. 5 meter med stikdåse med min. 3 udtag
  • Du har sat dig grundigt ind i skolens regler vedrørende anvendelse af pc ved skriftlige prøver (se nedenstående)
  • Du medbringer hovedtelefon til prøver hvor du skal bruge afspilning af lydfiler (f.eks. i dansk og engelsk).

 

Regler for anvendelse af it ved de skriftlige prøver/eksamen (ordinære prøver)

Ved prøven anvendes normalt altid eksaminandens eget udstyr. Skolens udstyr anvendes først og fremmest til følgende formål i forbindelse med prøven: Udprintning, samt til brug for eksaminander med skrive­handicaps og andre særlige omstændigheder.

Det er ikke tilladt at opkoble sig til nettet, derfor skal netkort til trådløs kommunikation være deaktiveret. Hvis det konstateres at netkortet til trådløs kommunikation er aktiveret vil det medføre bortvisning pga. forsøg på snyd. (Dette afsnit gælder ikke for prøver afviklet i Netprøver.dk)

Eksaminanden medbringer udstyr m.v. på eget ansvar. Eksaminanden er selv ansvarlig for de forsikringsmæssige forhold vedr. udstyret. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt programmel overholder gældende regler om ophavsret m.v.

Eksaminanden er selv ansvarlig for at udstyret er opstillet og funktionsdueligt.Hvis ikke programmet fungerer senest 15 minutter før prøven, kan eksaminanden ikke forvente at kunne anvende udstyret under prøven.

Før prøvens begyndelse opretter eksaminanden et dokument på lagermediet og det undersøges om et dokument kan udskrives. Det anbefales at eksaminanden udfører backup hver 5. minut. Med jævne mellemrum udprintes det sidste man har lavet, således at dette kan afleveres, hvis pc'en går ned.

Det er ikke tilladt at læse eller forsøge at læse andre eksaminanders skærme. Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger via edb-udstyret, hverken via net eller anden kommunikation.

Hvis eksaminanden har trådløst kommunikationsudstyr skal dette være frakoblet under prøven, gælder ikke i dansk og engelsk A.

Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt, færdiggør eksaminanden opgavebesvarelsen manuelt, det gælder hvad enten der er tale om skolens eller eksaminandens udstyr eller pro­grammel. Normalt skal eksaminanden påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efterderes opståen. Det er eksaminandens ansvar, at medbragt it-udstyr og programmel fungerer under prøven.

Medbragt it-udstyr inkl. Lagringsmedie må først fjernes fra prøvelokalet EFTER prøvens afslutning, det gælder såvel stationært som bærbart udstyr.

Udskrivning

Til eksaminander der ikke medbringer egen printer vil der være opstillet printere der skal bruges til udprintning. For udskrivning der foregår fra skolens printere gælder følgende:

Den tilsynsførende anviser PC og printer, som eksaminanden skal anvende til udskrivning. Eksaminanden åbner filen med opgavebesvarelsen og kontrollerer at alle sider er med, hvorefter udskrivning påbegyndes. Det er ikke tilladt at rette eller redigere i besvarelsen i forbindelse med udskrivningsproceduren. Så snart udskrivningen er færdig, lukker eksaminanden filen med opgavebesvarelsen og tager lagermedie og udskrift med sig til sin arbejdsplads.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok