Print  

Vedtægter for AARHUS TECH´ seniorklub

Navn:  AARHUS TECH's seniorklub af 1997.

(Stiftende generalforsamling 26. august 1997, oprindelige navn Aarhus tekniske Skoles Seniorklub)

Formål:

 • At samle pensionister fra alle funktionsområder på AARHUS TECH, omkring aktiviteter af fysisk og intellektuel karakter, for at fremme det sociale samvær.
 • at medvirke til at vedligeholde forbindelsen til AARHUS TECH.

Hjemsted:

 • Klubbens hjemsted er AARHUS TECH, "Oasen" (tidligere vagtmesterbolig).

Organisation:

 • Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der kan være ordinær eller ekstraordinær.
 • Den årlige ordinære generalforsamling afholdes sidste uge i september eller første halvdel af oktober og indkaldes skriftlig af bestyrelsen med 2 ugers varsel.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende faste punkter:

 • valg af dirigent
 • beretning
 • regnskab
 • indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
 • valg
 • eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 8 dages varsel, når et flertal i bestyrelsen, eller en trediedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på klubbens ordinære generalforsamling, for en periode af 1 år.

Derudover vælges 2 suppleanter, også for en periode af 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Kontingent.

Kontingentet fastsættes af klubbens generalforsamling.

Regnskab og revision.

 • Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter,samt udarbejder klubbens årsregnskab.
 • Til revidering af regnskabet vælges på generalforsamlingen, for en periode af 1 år, 2 revisorer.
 • Genvalg kan finde sted.

Klubbens opløsning.

Kan kun vedtages af generalforsamlingen når mindst 75% af medlemmerne er til stede og 75% af de afgivne stemmer er for en opløsning.

Klubbens midler skal ved opløsning tilfalde Personaleforeningen ved AARHUS TECH.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok