Print  

Læring

Vi er studieaktive

Udgangspunktet for at du kan tage en erhvervsuddannelse er, at du er studieaktiv. At være studieaktiv betyder, at du deltager aktivt i de aktiviteter, der foregår i forbindelse med din uddannelse her. Du kan læse bekendtgørelsen for erhvervsuddannelser her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956 

Du skal deltage aktivt i undervisningen

At deltage aktivt i undervisningen er blandt andet:

· At være velforberedt til timerne
· At have bøger og andre materialer med til faget
· At deltage mundtligt i gennemgang af fagets stof
· At lytte til andres synspunkter
· At tage notater
· At være aktiv og opsøgende, når der er gruppearbejde
· At være opmærksom og interesseret ved virksomhedsbesøg
· At du ikke spilder undervisningstiden med aktiviteter, der er uvedkommende for undervisningen.

Mobiltelefoni og toiletbesøg klares i pauserne.

Hvis du har glemt bøger, kopier mm. er det dit ansvar at skaffe tingene inden timen, fx ved at kopiere fra studiekammerat. Hvis du har haft fravær/været syg, er det også dit ansvar at tjekke lektier og at sikre dig materialer, som er udleveret, mens du har været syg. 

Har du en uddannelsesaftale, er det skolens pligt at informere din praktikvirksomhed om eventuelt fravær i skoleperioderne.

Det kan få store konsekvenser, hvis du ikke er studieaktiv og har et højt fravær. Se hvilke under fanen "Sanktioner".

Du har mødepligt

Du har mødepligt, og vi forventer, at du overholder mødetiderne præcist. Din tilstedeværelse registreres elektronisk ved hver lektion, og du har intet krav på at blive ført tilstedeværende til undervisningen efter fraværsregistreringen er foretaget for den pågældende lektion.

Alle former for fravær medregnes som fravær, også fravær fra enkelte timer. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, og ferie uden for skolens ferieplan tæller med i registreringen af fravær. Der er dog tre undtagelser, nemlig fravær pga. deltagelse i Forsvarets Dag (session) og Borgerligt Ombud (indkaldelse som vidne) samt deltagelse i Elevrådsarbejde. Hvis du er indkaldt til en af de tre aktiviteter, er det vigtigt, du informerer din lærer forinden.

Registrering af årsager til dit fravær

Ved sygdom eller andet lovligt fravær skal du den pågældende dag inden kl. 8.10 gøre følgende: 

Registrér dig fraværende i AARHUS TECH app’en eller send en sms til 2948 1953 med teksten SYG.

For EUD/EUX-elever vil dit fravær automatisk blive meldt ind som ikke-godkendt. Læreren vil efterfølgende ændre status til godkendt.

Fravær registreres pr. time. 

Særligt fravær, som ikke skal registreres som fravær: Hvis du skal til møde i Elevrådet, skal du meddele din lærer i forvejen, at du udebliver fra undervisningen. Så får du ikke registreret fravær for de pågældende timer.  

 

Dokumentation for fravær

Det er dit ansvar til enhver tid at kunne dokumentere årsager til fravær. Skolen afgør hvilken dokumentation, der betragtes som fyldestgørende. Du har pligt til at aflevere dokumentation for fravær umiddelbart efter skolen har bedt om dokumentationen. Årsagen til dit fravær er relevant, når skolen skal vurdere, om der skal gribes ind som følge af fravær.

Lægeerklæring eller anden dokumentation: Det er dit ansvar at fremskaffe dokumentation for sygdom, behandlingsforløb o. lign. Eventuelle omkostninger påhviler dig.

 

Fraværsopfølgning

Alt fravær vurderes at have negativ indflydelse på udbyttet af uddannelsen. Vi følger løbende op på, om du er til stede i undervisningen og følger op på elever med for meget fravær. Læs mere under overskriften Sanktioner

Fraværsproceduren kan afviges i de særlige tilfælde, hvor den forekommer uhensigtsmæssig. Dette kan eksempelvis forekomme ved længerevarende sygdom. Når proceduren afviges, skal kontaktlærer inddrage uddannelseslederen. Kontaktlærer udarbejder et notat med årsag til afvigelse. Notatet sendes til Uddannelsesservice, der lægger notatet i elevens filarkiv.

Der gælder særlige regler, når man er i skolepraktik. Instruktøren vurderer løbende, om man er studieaktiv og dermed fortsat egnet til uddannelsen.

De kriterier for egnethed, som skolepraktikinstruktøren ser på er:

  • Praktisk håndelag – hensigtsmæssig brug af værktøjer og arbejdsmetoder
  • Teoretisk indsigt – forståelse for sammenhænge og valg af løsninger
  • Arbejdsplanlægning – hensigtsmæssig planlægning og overholdelse af tid
  • Arbejdets udførelse – kvalitet
  • Relevant faglig og social adfærd – samarbejde og kunderelationer
  • Potentiale for resten af uddannelsen – evner og udvikling
  • Selvforståelse – indsats, ansvar styrker og svagheder
  • Stabilt fremmøde
  • Væremåde – imødekommenhed, fremtoning, serviceminded 

Vi overholder aftaler med kammerater og lærere

At tage en uddannelse på AARHUS TECH foregår i samarbejde med kammerater og lærere.

Lærerne er dine nærmeste samarbejdspartnere i arbejdet med at nå uddannelsens mål og blive så dygtig, som du kan. 

 

Opgaveafleveringer

Du har pligt til rettidigt at aflevere alle skriftlige opgaver på et niveau, som kvalitativt og kvantitativt følger kravene i de enkelte fag.

Det er dit ansvar, at læreren rettidigt modtager den løste opgave. Faglæreren registrerer løbende din aflevering af skriftlige arbejder, herunder om opgaverne er afleveret til tiden.

Hvis du grundet sygdom er ude af stand til at aflevere opgaven, er det dit ansvar at få en aftale med læreren om andet afleveringstidspunkt – den første dag du møder på skolen igen.

Hvis du afleverer en opgave for sent uden aftaler, har du intet krav på evaluering af det afleverede. Læreren modtager opgaven, men kommenterer den ikke. Opgaven anmærkes med ”set”.

Interne prøver

Som elev på Aarhus Tech skal du deltage fuldt ud i de interne prøver, årsprøver og terminsprøver, underviserne planlægger for holdet.

Anden undervisning

Virksomhedsbesøg, ekskursioner, fællesarrangementer, idrætsarrangementer, og selvstændig studietid er også en del af uddannelsestiden, og du har pligt til at deltage i det.

Lærerstyret undervisning

Eleverne er tilstede i undervisningslokalerne sammen med underviseren og følger den skemalagte undervisning. Eleverne kan søge sparring og vejledning i nødvendigt omfang. Eleverne på EUD modtager 26 timers lærerstyret undervisning om ugen.

Læseplaner til studietid og hjemmearbejde

På EUD er der tilknyttet en læseplan som understøtter pensum for de pågældende hoveforløb. Eleverne skal tilegne sig stoffet som lektier/hjemmearbejde, og kan enten benytte skolens lokaler i Studietiden eller arbejde med fagstoffet hjemme.

Til GF2 er tilknyttet en prøveforberedende porte-folie, som indeholder de emner eleverne kan trække til GF-prøven, og som er en obligatorisk del af pensum. Disse fagområder skal eleven tilegne sig i tiden efter kl. 15.

Studietid

Eleverne har mulighed for at benytte skolens projektværksteder og teorilokaler. Eleverne kan enten arbejde med lektier, indhente fagstof/læring som er mistet i forbindelse med sygdom eller andet fravær, eller fordybe sig i egne, mindre projekter med faglig relevans. Der vil være mulighed for at opsøge en underviser i studietiden og der vil føres sikkerhedsmæssigt tilsyn og opsyn i projektværkstederne.

Anvendelse af eldrevet værktøj og maskiner skal ske efter aftale med underviseren.

Evaluering

På AARHUS TECH arbejder vi systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling - som en vigtig del af skolens kultur. Vi har med andre ord en evalueringskultur. Evalueringen består af formativ og summativ evaluering – feedback og karakterer. Det betyder, at vi løbende vurderer din indsats i forbindelse med undervisningen samtidig med, at du vurderer undervisningen og skolen. Det er altså en gensidig evaluering, der skal være med til at sikre, at du får en god hverdag på skolen i et godt undervisningsmiljø og dermed den bedste uddannelse. I løbet af skoleåret evalueres eleven, undervisningen og læringsmiljøet.

Dine lærere evaluerer dig

Du har krav på at få en løbende bedømmelse af din indsats. Denne feedback er den formative evaluering og har til hensigt at give dig viden om, om du er på rette vej. Ved prøver, standpunktsvurderinger og eksamen foregår den summative evaluering, hvor du vurderes du på din faglige dygtighed. Vurderingen udtrykkes i en karakter på 7-trins-skalaen eller bestået/ikke-bestået.

Du evaluerer dig selv

Ved at evaluere din egen indsats kan du bedre finde ud af, hvordan du kan udvikle dig - såvel fagligt som personligt.

Evaluering af undervisningen

Du evaluerer undervisningen: Før undervisningen evalueres er det vigtigt, at klassens elever og lærere diskuterer, hvad god undervisning er i de enkelte fag. Der vil nødvendigvis ikke være sammenfaldende opfattelse heraf, men diskussionen kan skabe gensidig forståelse.

Evaluering af læringsmiljøet

Du og dine lærere evaluerer det sociale og faglige miljø i klassen: Målet med denne evaluering er at fremme samarbejdet og den gensidige respekt for hinanden og skabe et miljø, hvor både lærere og elever trives. 

Vi laver vores opgaver uden snyd

Eksamen er en test, hvor du viser din egne selvstændige kvalifikationer og præstationer inden for de betingelser, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fastsat for den pågældende prøve. 

Hvis du til en eksamen gør noget, som giver dig en fordel fx plagiat, eller du har brugt ikke-tilladte hjælpemidler, snyder du dig til en forkert bedømmelse. Det gælder også, hvis du hjælper en anden, eller selv får hjælp med at opnå en fordel til eksamen. 

Der gælder særlige regler for EUX elever i forbindelse med de gymnasiale prøver og eksamener. Du kan læse mere her i "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser":

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722                                                   

Når man skal skrive en opgave, er det helt naturligt, at lade sige inspirere af noget andre har skrevet eller sagt. Hvis du bruger det, andre har skrevet, og udgiver det som dit eget, snyder eller plagierer du. Plagiat betyder, at du har brugt en andens tekst uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis du har ”oversat” den andens tekst til dit eget sprog.  På www.stopplagiat.nu kan du læse, hvordan du undgår plagiat.    

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok