Print  

Sanktioner

Overtrædelse af skolens ordensregler vil medføre advarsel og eventuelt midlertidig hjemsendelse. I særligt grove tilfælde eller ved gentagelse kan det føre til bortvisning og udmeldelse af skolen.

 

1. Sanktion mobiltelefoni

Overtrædes ordensreglerne vedrørende privat mobiltelefoni kan det medføre udelukkelse fra lektionen.

2. Sanktioner som følge af højt fravær m.m.

Det kan få store konsekvenser, hvis du har et højt fravær. Du kan læse om regler og sanktioner her.

Fraværsopfølgning

Alt fravær vurderes at have negativ indflydelse på udbyttet af uddannelsen. Vi følger løbende op på, om du er til stede i undervisningen og følger op på elever med for meget fravær efter nedenstående retningslinjer:

Fravær i enkelte fag

Fravær i enkelte fag kan indebære, at du mister retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår eller at du ikke kan få en standpunktskarakter.

Ved fravær i enkeltfag retter faglærer henvendelse til dig om fraværet.

Du kan løbende se dit registrerede fravær på Aarhus Tech app'en eller i Selvbetjening. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod det registrerede fravær. Det er dit ansvar at påvise, hvilke undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Indsigelsen forelægges den relevante faglærer, som tager stilling til, hvorvidt der er sket en fejl.

Fravær under skolepraktik

Eventuelt fravær registreres på følgende måde under skolepraktikken:

Ikke-godkendt fravær gives kun ved hele dages fravær. Eleven trækkes i løn for den pågældende dag.

Første gang med ikke-godkendt fravær udløser en mundtlig advarsel som dokumenteres i Itslearning.

Anden gang udløser en skriftlig advarsel

Tredje gang udmeldes eleven af skolepraktik

Al øvrigt fravær registreres som ’for sent’

Instruktør giver advarsler, hvis eleven ikke lever op til egnethedskriteriet eller har fravær. Advarslerne kan være mundtlige ved førstegangsforseelser. Følgende advarsler og eventuel udmeldelse er skriftlig.

3. Sanktioner studieaktivitet

Hvis du ikke overholder reglerne om studieaktivitet (opgaveaflevering, mødepligt, aktiv deltagelse i undervisningen) kan følgende sanktioner iværksættes:

1) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes den pågældende skoleperiode. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges den følgende skoleperiode, hvis den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste trin.

2) Bortvisning (udskrivning)

3) Standsning af SU (Statens Uddannelsesstøtte)

For at modtage SU skal du være studieaktiv. Hvis skolen konstaterer, at du ikke studieaktiv, dvs. at dit fravær er for stort, at du mangler at aflevere opgaver eller ikke er aktiv i undervisningen, er skolen forpligtet til hurtigst muligt at standse udbetalingen af SU. Dine lærere samarbejder om undervisningen. Hvis de konstaterer, at du ikke er studieaktiv og du efter samtaler med dine lærere eller kontaktlærer ikke har ændret adfærd til at være studieaktiv, så vil Uddannelseschefen standse udbetalingen af SU. Du får øjeblikkelig besked om dette pr. mail/SMS og det noteres i Itslearning.

Dispensation fra kravet om studieaktivitet. Du kan få dispensation fra kravet om studieaktivitet, hvis du ikke er studieaktiv på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold. Består du ikke en eksamen, kan du få SU til at gå om. Hvis dit uddannelsessted fraråder dig at gå til eksamen (fordi de ikke regner med, at du består) og i stedet for godkender, at du går om, kan du fortsætte med at få SU, selvom du ikke går til en planlagt prøve eller eksamen.

 

3) Nægtelse af oprykning til næste trin:

Oprykning til næste trin er betinget af dit tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleperiodens afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen.

Du kan nægtes oprykning til næste trin, hvis:

Hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

I vurderingen kan elevens aflevering af skriftlige arbejder og fravær indgå.

Bortvisning:

Skolens ledelse kan udelukke en elev fra fortsat undervisning, hvis eleven uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter. En elev kan kun udelukkes fra undervisningen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves er forsøgt. Fravær i forbindelse med bortvisningen registreres i fraværsregistreringssystemet..

 

4. Sanktioner ved manglende respektfuld adfærd

Hvis skolen skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær, herunder tyveri af skolens ejendele, kan følgende sanktioner iværksættes:

  • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Dette tæller med i ens fravær
  • Advarsel
  • Bortvisning

 

5. Sanktioner vedrørende alkohol og rusmidler

Salg af rusmidler, besiddelse med salg for øje samt indtagelse af rusmidler på skolen regnes for særlig grov overtrædelse. Det samme gælder for gentagen rygning uden for rygeområderne.

Vold og trusler meldes som udgangspunkt altid til politiet, som angivet i skolens voldspolitik.

Det vil endvidere medføre enten advarsel og midlertidig hjemsendelse, eller, hvor der er tale om alvorlige trusler eller direkte vold, omgående bortvisning og udmeldelse af skolen. Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.

 

6. Sanktioner ved plagiat og eksamenssnyd

Afskrift og snyd

Du skal være opmærksom på reglerne for plagiat (afskrift). Afskrift opfattes som snyd på linje med eksamenssnyd. Der er tale om afskrift og snyd, hvis:

  • En anden har skrevet din opgave eller dele af den.
  • Du har skrevet dele af opgaven af efter en kilde, du ikke opgiver. Internettet er også en kilde, der skal opgives med konkret hjemmesideadresse.

Check af afskrift via programmet "URKUND"

Vær opmærksom på, at skolen jævnligt bruger Urkund, som er et værktøj, der kan afsløre snyd i opgaver ved at sammenligne indsendte opgaver med de mange opgavedatabaser, der er tilgængelige på nettet. Din underviser får tilbagemelding om den ’lånte’ procentandel af opgaven – og om den oprindelige kilde, du evt. har lånt afsnit, sætninger og ord fra.

Skolen accepterer ikke snyd. Hvis du har skrevet betydelige dele af en opgave af, vil du blive bedt om at skrive og aflevere en ny opgave, og desuden vil du få en advarsel. I gentagelses-tilfælde medfører snyd med afskrift af opgaver bortvisning fra skolen. Skolens ledelse træffer den endelige afgørelse efter indberetning og samråd med underviser og en evt. censor.

Du kan i øvrigt finde eksamensreglementet for uddannelserne på AARHUS TECH her:

EUD: /erhvervsuddannelser/fakta-om-uddannelser/vaerd-at-vide/eksamensreglement

EUX: /eux/hvad-er-eux/eksamensreglement

HTX: /gymnasier/fakta-om-htx/eksamensreglement 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok